Nedenstående salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges
ved skriftlig aftale mellem parterne.
Kundens betaling sker i henhold til faktura fra InnosTOOLS ApS. Betaling for leverede varer
forfalder 8 dage efter fakturadato. I tilfælde af forsinket betaling er De som køber forpligtet til,
uden yderligere varsel eller påkrav fra vores side, at forrente vores tilgodehavende med 2 % pr.
påbegyndt måned fra leveringstidspunktet.

Såfremt køber på tidspunktet for indgåelse af omstående købsaftale er i mora med betaling af
forfalden ubetalt gæld til InnosTOOLS ApS, forbeholder sælger sig ret til at sende leverancen
i.h.t. nærværende aftale til køber pr. efterkrav.

Leveringsgebyr kan opkræves særskilt og er ikke inkluderet i prisen for de enkelte
salgsgenstande.

Priser er netto dagspriser excl. Moms.

InnosTOOLS ApS forbeholder sig ejendomsret på varen indtil den er registreret betalt.

Returnering af produkter kan kun ske efter forudgående aftale med InnosTOOLS ApS. Returfragt
afholdes af kunden. Ved beskadigede varer vil der blive fratrukket et beløb i forhold til varens
stand.

Beskadigede varer må under ingen omstændighed returneres til os, medmindre vi har givet
tilsagn herom.

Skaffevarer som ikke indgår i InnosTOOLS ApS’s normale program kan ikke returneres.
Der kan IKKE rejses krav mod sælger på grund af mangler, beskadigelser eller bortkomst,
medmindre der straks tilsendes os skriftlig meddelelse herom.

Såfremt InnosTOOLS ApS på grund af krig eller andre uroligheder, brand,
forsyningsvanskeligheder, arbejdskonflikter samt forhold, der i øvrigt falder ind under force
majeure, forhindres helt eller delvist i at opfylde alle forpligtelser, kan InnosTOOLS ApS ikke
drages økonomisk til ansvar herfor.
Nærværende aftale er indgået på baggrund af reglerne for erhvervskøb i henhold til købeloven.